1. Projekt jest adresowany do pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej.
   
 2. Maksymalna wartość wsparcia to 100 000,00 zł netto. Projekt kończy się 31.03.2020 r.
   
 3. Wsparciem mogą być objęte wyniki badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego wynalazku.
   
 4. Pracownicy zainteresowani uzyskaniem wsparcia proszeni są o kontakt z Brokerami Innowacji, działającymi w ramach Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Pracownicy zostaną poproszeni o wypełnienie Karty zgłoszeniowej.
   
 5. Zgłoszone wynalazki zostaną ocenione przez pracowników CTWT pod kątem potencjału komercjalizacyjnego i przedstawione Dyrektorowi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, który zdecyduje o rodzaju i wysokości finansowej wsparcia. Powołany na potrzeby projektu Komitet Inwestycyjny zatwierdza decyzje Dyrektora CTWT.
   
 6. Z budżetu projektu finansowane mogą być m.in.:
 • materiały i surowce (np. odczynniki, materiały do prowadzenia badań);
 • zewnętrzne usługi badawcze z przeznaczeniem na podniesienie gotowości technologicznej wyników badań lub dostosowanie wynalazków do potrzeb zainteresowanych nabywców (np. przeprowadzenie procesu certyfikacji, wykonanie dodatkowych testów, badania na zwierzętach laboratoryjnych);
 • drobne wyposażenie laboratoryjne, licencje na oprogramowanie;
 • zgłoszenia patentowe w procedurze krajowej i międzynarodowej (EPO, PCT);
 • delegacje mające na celu nawiązanie współpracy z otoczeniem gospodarczym, promocję wyników badań, negocjacje cenowe, wymianę doświadczeń;
 • akcje promocyjne wyników badań na targach branżowych, w mediach, udział w specjalistycznych konferencjach.