1. Projekt jest adresowany do pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej.
   
 2. Wsparciem objęte mogą być wynalazki o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego wynalazku.
   
 3. Pracownicy zainteresowani uzyskaniem wsparcia proszeni są o kontakt z Brokerami Innowacji, działającymi przy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Pracownicy zostaną poproszeni o wypełnienie Karty zgłoszeniowej.
   
 4. Zgłoszone wynalazki zostaną ocenione przez zespół projektowy pod kątem potencjału komercjalizacyjnego i przedstawione Dyrektorowi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, który zdecyduje o rodzaju i wysokości finansowej wsparcia. Powołany na potrzeby projektu Komitet Inwestycyjny zatwierdza decyzje Dyrektora CTWT.
   
 5. Z budżetu projektu finansowane mogą być m.in.:
 • materiały i usługi (np. wykonania prototypu, przeprowadzenia procesu certyfikacji, wykonania dodatkowych testów, dostępu do specjalistycznej aparatury badawczej) z przeznaczeniem na podniesienie gotowości technologicznej wyników badań lub dostosowanie wynalazków do potrzeb zainteresowanych nabywców,
 • zgłoszenia patentowe w procedurze krajowej i międzynarodowej,
 • krajowe i zagraniczne delegacje mające na celu nawiązanie współpracy z otoczeniem gospodarczym, promocję wyników badań, negocjacje cenowe, wymianę doświadczeń,
 • analizy potencjału komercyjnego wynalazków, analizy zdolności patentowej, wyceny własności intelektualnej, analizy potrzeb rynku służące ukierunkowaniu badań naukowych,
 • akcje promocyjne wyników badań na targach branżowych, w mediach, udział w specjalistycznych konferencjach.