Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś nawiązać współpracę z Politechniką Gdańską zapraszamy do kontaktu z Punktem Obsługi Biznesu PG:

tel.: +48 58 348 62 62
e-mail: biznes@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska, poprzez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, realizuje współpracę z przemysłem w szczególności w następujących obszarach:

  • Badania zlecone – realizacja prac badawczych, usług laboratoryjnych, doradztwa i ekspertyz zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konkretnych kontrahentów. Zawieranie umów, wycena i realizacja prac odbywa się w poszczególnych jednostkach naukowych (wydziałach) Uczelni. W uzasadniocnych przypadkach obsługę procesu realizacji badań realizuje spółka celowa Politechniki Gdańskiej – Excento Sp. z o.o.
     
  • Udostępnienie praw do technologii/wyników badań opracowanych w Uczelni – w zależności od charakteru projektu a także potrzeb i możliwości partnera biznesowego – udzielanie licencji na korzystanie z technologii opracowanej w ramach realizacji prac badawczych przez pracowników Uczelni.
     
  • Realizacja wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych poprzez utworzenie konsorcjum badawczo-rozwojowego – Politechnika Gdańska realizuje wiele projektów B+R we współpracy z przemysłem korzystając z instrumentów finansujących takie przedsięwzięcia oferowanych m.in. przez NCBiR, PARP, EU.
     
  • Utworzenie spółki spin-off/out na bazie technologii opracowanej w Uczelni i/lub z wykorzystaniem infrastruktury Uczelni – jest to ścieżka skierowana do pracowników i studentów PG oraz ich partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani tworzeniem nowych firm na bazie wyników prac badawczych, do których prawa majątkowe przysługują Uczelni. Powołanie spółki typu spin-off/out  ma uzasadnienie wyłącznie w przypadku, gdy technologia posiada cechy pozwalające na opracowanie niezależnego produktu, usługi lub technologii, która może być bezpośrednio wdrożona na rynku i udostępniona klientowi końcowemu. Tworzenie spółek celowych do komercjalizacji technologii pozwala na wykorzystanie instrumentów wsparcia inwestorów typu seed lub venture capital. Ścieżka ta realizowana za pośrednictwem spółki celowej Politechniki Gdańskiej – Excento sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy!