Wersja PDF - do pobrania
Załącznik nr 1 Oświadczenie RODO (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2 Oświadczenia dodatkowe (wersja edytowalna)

§1

ORGANIZATOR KONKURSU

1.1 Konkurs „Jaskółki przedsiębiorczości” organizowany jest wspólnie przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej oraz Excento Sp. zo.o., którzy łącznie w dalszej części regulaminu zwane są  Organizatorem.
1.2 Konkurs odbywa się pod patronatem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilde,– Rektora Politechniki Gdańskiej.

§2

CEL i ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1 Konkurs ma na celu promowanie przedsiębiorczości akademickiej, bazującej na wiedzy i nowoczesnych technologiach, komercjalizację nowoczesnych technologii, propagowanie i rozwój przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej oraz idei tworzenia własnych firm. W wyniku przeprowadzonego konkursu nagradzani będą uczestnicy konkursu za najlepsze pomysły biznesowe.

§3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1 Projekt skierowany jest do następujących grup beneficjentów ostatecznych:

  1. Studentów Politechniki Gdańskiej.
  2. Doktorantów Politechniki Gdańskiej.
  3. Zespołów do sześciu osób złożonych z wyżej wymienionych uczestników.Laureaci Konkursów z lat ubiegłych nie mogą zgłosić do Konkursu już nagradzanych pomysłów oraz ich modyfikacji.

3.2 W celu przystąpienia do konkursu uczestnik w terminie do 26 listopada 2019 r.  powinien wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.edu.pl (maksymalny rozmiar pliku: 5 MB), dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym (rozmiar pliku bez ograniczeń) do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 13 lub zamieścić na ogólnodostępnej platformie wymiany plików i przesłać link do pliku na adres jaskolki@pg.edu.pl

3.3 Zgłoszenie  powinno zawierać Oświadczenie uczestnika konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów),  oraz prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form:

  1. krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .pdf, .ppt lub .pptx.
  2. filmu o długości do 120 sekund.

jak również oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na publikowanie w materiałach prasowych i informacyjnych streszczenia o którym mowa powyżej, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

3.4 Nadesłane zgłoszenia i materiały nie będą zwracane.

§4

HARMONOGRAM KONKURSU

4.1 Konkurs zostanie ogłoszony dnia 28 października 2019 r.

4.2 Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 26 listopada 2019 r.

4.3 Ogłoszenie finalistów nastąpi do dnia 29 listopada 2019 r.

4.4 Finał konkursu odbędzie się w grudniu 2019 r.

4.5 W szczególnym przypadku organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu, o czym organizator powiadamia zainteresowanych.

§5

ZACHOWANIE POUFNOŚCI

5.1 Wszyscy  pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej, zostaną zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących Pomysłów Biznesowych (dalej zwanych“ Informacjami Poufnymi”). Członkowie Komisji Konkursowej podpiszą „Deklarację Poufności”, która będzie do wglądu dla osób składających swoje prace. Obowiązek zachowania poufności, obowiązuje również po zakończeniu Konkursu z wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5.2 Powyższy obowiązek nie obejmuje Informacji Poufnych, które: w chwili ujawnienia przez stronę ujawniającą były publicznie znane lub zostały uzyskane przez stronę otrzymującą, bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności, wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej lub po ujawnieniu przez stronę ujawniającą, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej; lub poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie strony ujawniającej zostały wyłączone z obowiązku zachowania poufności.

5.3 Osobom, o których  mowa w ust.1 zabrania się, bez zgody udzielonej przez stronę ujawniającą,  kopiowania, powielania, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (elektronicznie, mechanicznie, poprzez nagranie, wykonywanie kserokopii lub w inny sposób) jakichkolwiek druków, oprogramowania, taśm, dysków, nagrań, notatek, plików elektronicznych i innych zapisów Informacji Poufnych w celach innych niż w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

5.4 Podmiotom, o których powyżej mowa, nie będzie przysługiwało, bez zgody udzielonej na piśmie przez stronę ujawniającą, prawo do wykorzystania Informacji Poufnych, w szczególności poprzez: podjęcie, w jakiejkolwiek formie, działalności gospodarczej w oparciu o Pomysły Biznesowe, projekty Biznesplanów oraz Biznesplany zgłoszone do Konkursu; lub udzielanie wywiadów, wygłaszanie przemówień, prelekcji ani przygotowywanie publikacji związanych z wykorzystaniem Pomysłów Biznesowych, projektów oraz Biznesplanów zgłoszonych do Konkursu.

§6

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1 Przedstawiane pomysły biznesowe powinny być oryginalne i przejawiać indywidualność działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do projektów  wynalazczych, praw do know-how  lub  dóbr osobistych.

6.2 Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z wykorzystaniem treści zgłoszenia, przekazanego Organizatorowi przez Uczestnika w celu udziału w konkursie. Wzór  oświadczenie Uczestnika w tym przedmiocie określa załącznik nr 2 

§7

KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY

7.1 Konkurs składa się z dwóch etapów.

7.2 Do oceny zgłoszeń w pierwszym etapie zostanie powołana Komisja Konkursowa składająca się z 2 do 5 osób.

7.3 Do zadań Komisji w pierwszym etapie należy wyłonienie finalistów konkursu, którzy będą uczestniczyć w drugim etapie Konkursu.

7.4 Ocena, czy i którzy z Uczestników zasługują na udział w drugim etapie, należy wyłącznie do Komisji, której decyzja jest wiążąca dla Organizatora oraz wszystkich Uczestników. Powyższa ocena jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego.

7.5 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. Innowacyjność.                                  
  2. Strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia.          
  3. Strona ekonomiczna przedsięwzięcia.                         
  4. Zaspokojenie potrzeb rynkowych.                                          

7.6 Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych od 6 do 10 prac.

7.7 Autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego etapu są zobowiązani do przedstawienia swojego pomysłu biznesowego w formie prezentacji w czasie spotkania finałowego Konkursu. Termin i miejsce przeprowadzenia finału konkursu ustala Organizator i informuje drogą elektroniczną na podany przez uczestnika w zgłoszeniu adres mailowy o nich uczestnika minimum 7 dni wcześniej.

7.8 Prezentacje finałowe są oceniane przez Kapitułę Finałową Konkursu.

7.9 Do Kapituły Konkursu Organizator wybierze od 3 do 6 członków, którzy nie brali udziału w ocenie pierwszego etapu konkursu.

7.10 Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona w czasie spotkania finałowego konkursu oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora i w jego biurze.

§8

NAGRODY

8.1 Po rozstrzygnięciu drugiego etapu Komisja przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia.

8.2 Komisja zastrzega prawo nie przyznania wszystkich lub części nagród bądź wyróżnień, gdy żaden lub część z przedstawionych przez Uczestników Konkursu pomysłów nie spełnia oczekiwań Organizatora.

8.3 W przypadku  przyznania  nagrody lub wyróżnienia, laureat wyraża zgodę na  podanie do wiadomości publicznej jego imienia, nazwiska oraz tytułu i streszczenia jego pomysłu biznesowego,
w szczególności na stronach internetowych Organizatora.

8.4 Organizator gwarantuje łączną wartość nagród w wysokości minimum 10 000 złotych brutto. Ostateczna wartość nagród oraz struktura jej podziału w zależności od zajętych miejsc w Konkursie zostanie ustalona najpóźniej na 7 dni przed galą finałową Konkursu oraz ogłoszona na stronie internetowej Konkursu pod adresem: http://ctwt.pg.edu.pl/jaskolki.

8.5 W przypadku braku możliwości skorzystania z jednej bądź więcej nagród laureat nie ma możliwości przekazania tych nagród osobom trzecim.

8.6 Laureaci konkursu mają prawo nie przyjąć należnej im nagrody bez podawania przyczyn.

§9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1 Wszelkie skargi dotyczące uczestnictwa w konkursie, powinny być składane w formie pisemnej listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora podany w §3 najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców konkursu w siedzibie Organizatora.

9.2 Skarga powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania wnoszącego skargę, jak również przytoczone zarzuty, podstawy oraz uzasadnienie.

9.3 Skargi Organizator rozpozna w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia.

9.4.O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi listem poleconym lub drogą elektroniczną na podany przez uczestnika w zgłoszeniu adres mailowy.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.

 

Załącznik nr 1: Oświadczenie uczestnika konkursu odnośnie RODO

Załącznik nr 2: Oświadczenia dodatkowe uczestnika konkursu

 

Gdańsk, dnia 28 października 2019 r.