Opinia o innowacyjności technologii jest niezależną opinią na temat technologii, którą przedsiębiorca wdrożył lub chce u siebie wdrożyć. Według podręcznika Oslo Manual innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.

Opinia może być przydatna:

  • przy wsparciu finansowym ze strony funduszy strukturalnych,
  • dla ubiegających się o przyznanie kredytu technologicznego,
  • do celów podatkowych,
  • do celów marketingowych przedsiębiorstwa.

Opracowana przez nas opinia zawiera dokładną charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w Polsce lub na świecie. Do wystawienia opinii o innowacyjności technologii uprawnione są Wydziały Politechniki Gdańskiej, jako jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 lita-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (DZ.U. Nr 96 poz. 615) – prowadzące w sposób ciągły badania naukowe i prace rozwojowe. Poszczególne opinie tworzone są przez doświadczonych pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej  jako jednostka ogólnouczelniana pośredniczy w przygotowaniu opinii o innowacyjności przez poszczególne Wydziały Uczelni.

Zapytania oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe można kierować na adres 
e-mail: biznes@pg.edu.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 58 348 62 62

UWAGA: Sporządzenie rzetelnej opinii trwa około 2 tygodni. Zakres i szczegółowość analizy, a także warunki dotyczące kosztów i terminu wykonania opinii ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.