CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej, powołano w celu wspierania innowacyjności, umiejętności i wykorzystania nowatorskich rozwiązań pracowników, doktorantów i studentów w celu transferu wyników prac naukowych do gospodarki oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej

 

Zadania jednostki:

  • Pomoc przedsiębiorcom i naukowcom w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów.
  • Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu.
  • Transfer technologii z Uczelni do gospodarki.
  • Promocja przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów i pracowników Uczelni.

  Nasza oferta dla przemysłu:

  • Prace badawcze i wdrożeniowe. Firmom poszukującym partnerów do realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych pomagamy nawiązywać kontakty z profesjonalnymi zespołami badawczymi Uczelni, które będą w stanie zrealizować ich zlecenia.
  • Opinie o innowacyjności. Dla przedsiębiorców ubiegających się o środki rozwojowe pomagamy uzyskać wymagane opinie o innowacyjności technologii, wydawane przez uprawnione jednostki naukowe Uczelni.
  • Transfer technologii. Jednostkom poszukującym nowoczesnych technologii oferujemy ponad 300 wynalazków, wzorów przemysłowych oraz rozwiązań innowacyjnych (KNOW-HOW), które zostały przygotowane do komercjalizacji. Zapewniamy również obsługę procesu komercjalizacji wszelkich nowych projektów technologii powstałych w Politechnice Gdańskiej.