Pomorski Klaster ICT "Interizon"

Od 2009 roku Pomorski Klaster ICT funkcjonuje na mocy umowy partnerskiej skupiając obecnie ponad 100 podmiotów z branży ICT z Pomorza oraz ich partnerów z Kujaw i Mazowsza. Formuła Klastra sprzyja integracji środowiska branżowego oraz podejmowaniu działań i prowadzeniu projektów w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników.

Pomorski Klaster ICT składa się z kilku zasadniczych podsektorów:

 • szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego produkującego zarówno wyroby gotowe jak i podzespoły elektroniczne,
 • usług informatycznych (produkcji oprogramowania, jego elementów, usług utrzymania systemów informatycznych, przetwarzania baz danych itd.)
 • usług telekomunikacyjnych.

W grudniu 2009 roku Pomorski Klaster ICT uzyskał tytuł Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Województwa. Od początku jego istnienia rolę Administratora Klastra pełni Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2010 roku szczegółowa analiza 47 polskich klastrów, przeprowadzona przez międzynarodową agencję konsultingową Deloitte Business Consulting S.A. wykazała, że Pomorski Klaster ICT jest jednym z najbardziej zaawansowanych pod względem rozwoju klastrem w Polsce. Badanie zleciła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  - "Benchmarking klastrów w Polsce – 2010”.

Obecnie w Pomorskim Klastrze ICT organizowane są m.in. spotkania biznesowe, wycieczki edukacyjne, eventy branżowe oraz współpraca biznesowa, w której aktywny udział biorą zarówno liczące się przedsiębiorstwa z branży ICT, jak i początkuje firmy oraz przedstawiciele administracji lokalnej i ośrodki edukacyjne.

Więcej informacji o działalności Klastra: http://interizon.pl

 

Klaster KlimaPomerania

Podstawowym zadaniem klastra KlimaPomerania jest pobudzenie partnerstwa i współpracy między jednostkami w nim uczestniczącymi, promocja towarów i usług w kraju i za granicą oraz tworzenie i promocja wspólnych projektów będących motorem rozwojowym nowych innowacyjnych produktów i usług. Koncepcja ta skupia przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, którym przyświeca wspólny cel, jakim jest zrównoważony i innowacyjny rozwój branż klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji (branża HVAC) jako kluczowego sektora gospodarczego Pomorza.

Za najważniejsze działania Partnerzy  Klastra przyjęli:

 • rozwój współpracy w obszarze branży HVAC umożliwiający skuteczniejsze wykorzystanie potencjału Partnerów (np. osobowego, innowacyjnego, badawczo-rozwojowego, produkcyjnego, usługowego, marketingowego i innych),
 • optymalne wykorzystanie posiadanych lub dostępnych Partnerom zasobów, doświadczeń i kompetencji,
 • zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Pomorza,
 • zwiększenie wartości przedsiębiorstw poprzez wspólne zagospodarowanie potencjału intelektualnego związanego z branżą i regionem.

Obecnie  klaster skupia kilkudziesięciu partnerów, a wśród nich:  przedsiębiorstwa Pomorza, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Akademię Morską, Miasto Gdynia, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z Gdyni.

Więcej informacji o działalności Klastra - tel.: +48 505 135 559

 

Gdański Klaster Budowlany

GKB to grupa przedsiębiorstw regionu pomorskiego, głównie branży budowlanej. Obok standardowego budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego, jednym z realizowanych zadań jest kubaturowe budownictwo wysokoenergooszczędne, w szczególności budownictwo pasywne.

Funkcjonowanie Gdańskiego Klastra Budowlanego opiera się na współpracy między jego członkami oraz na budowaniu wzajemnych relacji z jednostkami administracji państwowej i środowiskiem naukowo-badawczym.

Działania Klastra mają pomóc w zbudowaniu mechanizmów ułatwiających dostęp do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej, a przez to osiągnięcie stałego, ponadprzeciętnego wzrostu konkurencyjności podmiotów klastrowych.

Więcej informacji o działalności Klastra: www.gkb.com.pl

 

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE)

Utworzony w 2007 roku klaster jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach.

Klaster obejmuje swym zasięgiem obszar Polski północnej od Koszalina przez Województwo Pomorskie po wschodnie krańce Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem strategicznym BKEE jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki w zakresie szeroko pojętej ekoenergii, głównie poprzez zwiększenie efektywności absorpcji regionalnych i centralnych funduszy UE w makroregionie oraz ułatwienie kontaktów w ramach współpracy międzyregionalnej UE.

Klaster w grudniu 2009 roku został uznany za kluczowy dla regionu w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Więcej informacji o działalności Klastra: http://www.bkee.pl/

 

Polski Klaster Morski

Polski Klaster Morski (do marca br.: Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły) został powołany w dniu 27 lipca 2009 roku i wpisany do KRS 22 października 2009 roku. Klaster jest Stowarzyszeniem, członkiem European Network of Maritime Clusters.

Celem Klastra jest wspieranie innowacji i rozwoju w obszarze badań, przedsiębiorczości, administracji i samorządu związanych z Regionem Morza Bałtyckiego oraz oceanu światowego wraz z zapleczem lądowo-wodnym wzdłuż biegu Wisły i Odry, gospodarczych i społecznych więzi Pomorza i Polski z pozostałymi krajami Regionu Morza Bałtyckiego  oraz pełnienia roli instytucji koordynującej poprzez:

 • stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu,
 • zwiększanie zdolności innowacyjnych i integracyjnych przedsiębiorstw gospodarki morskiej i zlewiska Wisły, wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnego i konkurencyjnego Klastra,
 • tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych oraz jednostek badawczo-rozwojowych,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw, rozwijanie innowacyjnych technologii, wspieranie inicjatyw gospodarczych, oraz przeciwdziałanie bezrobociu,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki,
 • uczestnictwo w europejskich i światowych organizacjach, a zwłaszcza w organizacji klastrów europejskich,
 • udział w realizacji na obszarze działania klastra priorytetów i działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego,
 • rozwijanie potencjału gospodarczego i logistycznego VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego przez współpracę z zainteresowanymi związkami samorządowymi i gospodarczymi w tym przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Miast  Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni,
 • uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Gospodarczym organizowanym przez miasto Gdynię,
 • współtworzenie polskiej polityki morskiej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lobbingowej w celu wykreowania województwa pomorskiego, jako atrakcyjnego dla inwestorów,
 • zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy Członkami Klastra.

Więcej informacji o działalności Klastra: http://klastermorski.com.pl/

 

Klaster BioEcoChem

Pomorski Klaster BIO ECO CHEM jest odpowiedzią na potrzeby intensywnie rozwijających się branż województwa pomorskiego, którymi są: biotechnologia, chemia, farmacja, kosmetyki i ochrona środowiska. Wspólny potencjał tych branż w połączeniu z silnym zapleczem naukowym w postaci trójmiejskich uczelni i parków naukowo-technologicznych. stanowi o unikalnych możliwościach rozwoju i interesujących dla Pomorza perspektywach budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Cele strategiczne:

 • stworzenie silnego ośrodka naukowego w w/w obszarach o konkurencyjnych kompetencjach w skali kraju i Europy,
 • osiągnięcie masy krytycznej potencjału gospodarczego przedsiębiorstw działających w danych obszarach,
 • powstawanie nowych przedsiębiorstw na bazie dorobku instytucji naukowych (spin-off) oraz nowych przedsiębiorstw oferujących rozwiązania biotechnologiczne dla podmiotów z branż chemii, farmacji, kosmetyków i ochrony środowiska,
 • nawiązanie trwałych relacji kooperacyjnych regionalnych i międzynarodowych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz zespołami naukowymi, których głównym efektem będzie komercjalizacja wyników wspólnych badań,
 • wykreowanie Pomorza jako idealnego miejsca pod względem możliwości rozwoju kariery zawodowej zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i w sferze naukowej. Zapewnienie miejsc pracy dla absolwentów i pracowników naukowych pomorskich uczelni oraz przyciąganie najlepszych pracowników z kraju i z zagranicy.

Więcej informacji o działalności Klastra - tel.: +48 510 268 727