Inkubator Innowacyjności 4.0. loga unijne

 

Inkubator Innowacyjności 4.0 to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu przyznane zostały ze środków finansowych w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Wartość projektu wynosi 2 200 000,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 1 900 000,00 zł.

Projekt pozyskany został przez konsorcjum w składzie:

 • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej (lider)
 • Excento Sp. z o.o.

Celem projektu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki. 

Inkubator Innowacyjności 4.0 na Politechnice Gdańskiej będzie realizowany do końca 2022 roku, zaś każdy z projektów zgłoszony do programu może uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

 1. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 3. zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
  1. monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  2. analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  3. prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  4. analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 4. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy;
 5. wskazanie Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.