Projekt Inkubator Innowacyjności zrealizowano w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3). Projekt realizowany był w okresie 24.01.2014 – 30.09.2015. Wartość projektu wynosiła 1 500 000,00 zł.

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:

 • 5 prac przedwdrożeniowych.
 • 13 medali dla 12 wynalazków wystawionych podczas 4 międzynarodowych imprez targowych:
  • „Brussels Innova” (Bruksela),
  • „Archimedes” (Moskwa),
  • „Concours Lepine” (Paryż),
  • „Intarg” (Kraków).
 • 93 oferty technologiczne dla 11 wynalazków.
 • 52 artykuły na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej i w Piśmie Politechniki Gdańskiej.
 • 33 analizy rynkowe:
  • 20 analiz potencjału ekonomicznego wynalazków,
  • 10 analiz potrzeb rynku pod kątem wyboru tematyki badań naukowych,
  • 2 wyceny własności intelektualnej,
  • 1 biznesplan.
 • Działania w zakresie ochrony własności intelektualnej:
  • 6 europejskich zgłoszeń patentowych,
  • 14 europejskich zgłoszeń patentowych z polskim pierwszeństwem,
  • 4 polskie zgłoszenia patentowe,
  • 3 znaki towarowe.

Więcej informacji na temat projektu znajduje sie na stronie: http://ctwt.pg.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci