Pracownicy naukowi zamierzający prowadzić prace badawczo-rozwojowo wspólnie z przemysłem, mogą skorzystać z finansowania pochodzącego z funduszy krajowych i europejskich. Obecnie realizowane są następujące programy:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ukierunkowany na zintensyfikowanie współpracy między jednostkami naukowymi a światem biznesu. Zaplanowano w nim m.in. środki na następujące zadania:
  • programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe,
  • finansowanie prac B+R realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorców,
  • wsparcie jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych.

Informacje o konkursach można znaleźć tu: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci-po-ir/

Informacje o realizowanych projektach oraz zapytania ofertowe można znaleźć tu: https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

 • Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, czyli wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych realizowanych przez jednostki naukowe, konsorcja naukowe lub naukowo-przemysłowe. Zaplanowano w nich m.in. środki na następujące zadania:
  • opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu,
  • transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań,
  • zastosowanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników badań podstawowych.

Informacje o konkursach można znaleźć tu: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przewidujący wsparcie skierowane na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami. Finansowaniem zostanie objęte m.in.:
  • opracowanie lub zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji,
  • nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
  • projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami.

Informacje o konkursach można znaleźć tu: http://www.rpo.pomorskie.eu/

 • Horyzont 2020, czyli program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Informacje o programie można znaleźć tu: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Przy Politechnice Gdańskiej funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Horyzont 2020 w ramach sieci regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych, która współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym mieszczącym się w Warszawie. Więcej informacji można znaleźć tu:  http://www.rpkgdansk.pl/kontakt

 

Więcej informacji o dostępnych programach udzieli Państwu Dział Projektów PG