Zgłoś innowacje do projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej realizuje kolejną edycję projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Inkubator Innowacyjności, w ramach którego pracownicy naukowi PG mogą otrzymać wsparcie organizacyjne i finansowe w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

Wniosek konsorcjum Politechniki Gdańskiej (lider), Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz spółki celowej PG Excento Sp. z o.o. został sklasyfikowany na trzecim miejscu na liście rankingowej programu, ustępując tylko wnioskom złożonym przez konsorcja prowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Budżet projektu wynosi 1,21 mln zł, z czego udział Politechniki Gdańskiej i Excento to 645 tys. zł.

Wsparciem objęte będą wyniki badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, wymagające przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych, ochrony patentowej lub promocji. Z budżetu projektu finansowane mogą być m.in.:

  • materiały i surowce (np. odczynniki, materiały do prowadzenia badań);
  • zewnętrzne usługi badawcze z przeznaczeniem na podniesienie gotowości technologicznej wyników badań lub dostosowanie wynalazków do potrzeb zainteresowanych nabywców (np. przeprowadzenie procesu certyfikacji, wykonanie dodatkowych testów, badania na zwierzętach laboratoryjnych);
  • drobne wyposażenie laboratoryjne, licencje na oprogramowanie;
  • zgłoszenia patentowe w procedurze krajowej i międzynarodowej (EPO, PCT);
  • delegacje mające na celu nawiązanie współpracy z otoczeniem gospodarczym, promocję wyników badań, negocjacje cenowe, wymianę doświadczeń;
  • akcje promocyjne wyników badań na targach branżowych, w mediach, udział w specjalistycznych konferencjach.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem wsparcia proszeni są o kontakt z brokerami innowacji PG oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Ze względu na krótki czas realizacji projektu (do marca 2020 r.), zgłoszenia można składać tylko do 31 maja 2019 r. na adres e-mail biznes@pg.edu.pl.

Szczegóły projektu znajdują się w zakładce ctwt.pg.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci2.0.