Podsumowanie IX konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem IX konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, która odbyła się w formie zdalnej, w dniach 19-20 listopada 2020 r.

Organizatorem konferencji było w tym roku Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Współorganizatorem konferencji byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, który zapewniał również wsparcie informatyczne wydarzenia, udostępniając studio transmisyjne w swojej siedzibie w Warszawie.

Podczas konferencji odbyły się wybory do Rady Koordynacyjnej PACTT na dwuletnią kadencję (2020-2022). Po raz kolejny Damian Kuźniewski Dyrektor CTWT Politechniki Gdańskiej został wybrany członkiem Rady.

Współpraca z Ministerstwami

Pierwszy dzień konferencji, poświęcony był głównie wystąpieniom przedstawicieli ministerstw: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Uczestników konferencji powitała, w imieniu organizatorów, prof. Agnieszka Kurczewska, prorektor ds. kontaktów z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Jarosław Protasiewicz, Dyrektor OPI PIB. Na wstępie merytorycznej części konferencji prezentację wygłosił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który podkreślił wagę środowiska transferu technologii w Polsce dla budowania stabilnego wzrostu gospodarczego oraz społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

Inkubator i Akcelerator Innowacyjności

Dyrektor Andrzej Kurkiewicz z MNiSW przedstawił aktualny stan realizacji programów Inkubator Innowacyjności 2.0 oraz Inkubator Innowacyjności 4.0, jak również przedstawił założenia i stan prac nad nowym programem Akcelerator Innowacyjności, wspierającym zespoły badawcze po etapie wczesnej inkubacji. W dyskusji podkreślono niezwykle istotną rolę, jaką programy i instrumenty na poziomie rządowym odgrywają w rozwoju oraz profesjonalizacji krajowego systemu transferu wiedzy.

 

Zmiany systemu ewaluacji transferu wiedzy i technologii

Zaznaczono również konieczność dalszych inwestycji w ten obszar. Dyrektor Bartłomiej Banaszak z MNiSW, podczas kolejnej prezentacji, przedstawił plany ministerstwa w odniesieniu do zmiany systemu ewaluacji transferu wiedzy i technologii (ETWT), funkcjonującego obok systemu ewaluacji uczelni. W prezentacji przedstawiono przykłady oceny wpływu społeczno-gospodarczego działalności uczelni funkcjonujące w innych krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii i Australii) oraz zaprezentowano ramowy plan pracy Zespołu ds. założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii, z udziałem przedstawicieli PACTT (Damian Kuźniewski i Anna Grzegorczyk).

 

Wsparcie komercjalizacji

Ostatnie wystąpienie dotyczyło wsparcia transferu technologii (komercjalizacji) w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 i zostało wygłoszone przez Dyrektor Katarzynę Kaczkowską z MFiPR. W prelekcji przedstawiono główne cele i założenia programu, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia środowiska sprzyjającego innowacjom oraz współpracy pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami.

 

Dzień wewnętrzny PACTT

Drugi dzień konferencji tradycyjnie koncentrował się na wymianie doświadczeń członków PACTT dotyczących prowadzonych przedsięwzięć oraz zagadnień związanych z komercjalizacją prac B+R w środowisku naukowym.

 

Dobre praktyki

Swoje prezentacje wygłosili:

  • Magdalena Śliwińska-Bartel z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (współpraca z EIT Health),
  • Jakub Jasiczak, prezes spółki celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który prezentował model współpracy rozwojowej z lokalnymi przedsiębiorcami oraz możliwości kooperacji z Family Business Network Poland,
  • Gabriela Konopka-Cupiał, Dyrektor CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), której wystąpienie dotyczyło zagadnienia korzystania z patentu przez uczelnię we własnym zakresie (np. przy realizacji badawczych prac zleconych), w kontekście wynagrodzenia twórców.

 

Sprawozdanie Rady Koordynacyjnej i wybory

W trakcie sesji przedstawiono również sprawozdanie Rady Koordynacyjnej PACTT w kadencji 2018-2020 oraz przeprowadzono wybory do rady Koordynacyjnej PACTT na kolejną, dwuletnią kadencję (2020-2022). W wyniku głosowania, nominację do Rady na kolejną kadencję otrzymali (w kolejności alfabetycznej):

  • Anna GRZEGORCZYK - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Krystian GURBA - Centrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński
  • Adam KAŹMIERCZAK - Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki
  • Damian KUŹNIEWSKI - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika Gdańska
  • Tomasz MARCINISZYN - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
  • Krzysztof MATERNICKI - Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Paweł PŁATEK - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski