Na PG ruszył projekt Inkubator Innowacyjności+

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii od 2 lutego 2017 r. realizuje projekt Inkubator Innowacyjności+, w ramach którego pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej mogą otrzymać wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym, promocja osiągnięć naukowych oraz zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności.

Wsparciem objęte będą wynalazki i know-how o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, wymagające ochrony, promocji lub przeprowadzenia niezbędnych prac przedwdrożeniowych. Z budżetu projektu finansowane mogą być m.in.:

  • materiały i usługi (np. wykonania prototypu, przeprowadzenia procesu certyfikacji, wykonania dodatkowych testów, dostępu do specjalistycznej aparatury badawczej) z przeznaczeniem na podniesienie gotowości technologicznej wyników badań lub dostosowanie wynalazków do potrzeb zainteresowanych nabywców,

  • zgłoszenia patentowe w procedurze krajowej i międzynarodowej,

  • krajowe i zagraniczne delegacje mające na celu nawiązanie współpracy z otoczeniem gospodarczym, promocję wyników badań, negocjacje cenowe, wymianę doświadczeń,

  • analizy potencjału komercyjnego wynalazków, analizy zdolności patentowej, wyceny własności intelektualnej, analizy potrzeb rynku służące ukierunkowaniu badań naukowych,

  • akcje promocyjne wyników badań na targach branżowych, w mediach, udział w specjalistycznych konferencjach.

Dzięki pozyskanym funduszom, Centrum zatrudniło Brokerów Innowacji biegłych w nawiązywaniu kontaktów i współpracy typu business-to-business. Brokerzy będą poszukiwali możliwie szerokiego spektrum wyników prac badawczych o wysokim potencjale komercyjnym. W tym celu będą się kontaktowali z pracownikami naukowymi uczelni, w szczególności z kierownikami projektów badawczych, twórcami zgłoszeń patentowych oraz z pracownikami mającymi duży dorobek publikacyjny.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zaprasza do udziału w projekcie wszystkich pracowników naukowych PG zainteresowanych powiększeniem swoich osiągnięć związanych z wysoko punktowaną w ocenie parametrycznej uczelni działalnością innowacyjną.

Czytaj takżeTrzy trójmiejskie uczelnie w programie Inkubator Innowacyjności+

***