Konsorcjum Politechniki Gdańskiej i firmy Cemet Ltd. sp. z o.o. pracuje nad poprawą jakości cementowania otworów wiertniczych

Projekt narzędzia otworowego typu „guideshoe” został zgłoszony do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w ramach pierwszego naboru do Inkubatora Innowacyjności. Był to jedyny projekt w tym naborze, który powstał na bazie konsorcjum firmy zewnętrznej
z Politechniką Gdańską.

W ramach tego konsorcjum liderem projektu jest Przedsiębiorstwo Cemet z Gdańska, producent urządzeń i instalacji technicznych. Natomiast Politechnika Gdańska, która realizuje duży zakres projektu, jest beneficjentem 95% przyznanej dotacji oraz będzie posiadała udziały większościowe w prawach własności intelektualnej.

Pełna nazwa projektu realizowanego na Wydziale Mechanicznym PG brzmi Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom (PPPI), zaś jego kierownikiem jest dr hab. inż. Marek Szkodo.
W skład zespołu projektowego wchodzą również: dr inż. Marian J. Kiełt, dr inż. Jacek Łubiński, dr inż. Paweł Flaszyński, mgr inż. Karpiński Bartłomiej, mgr inż. Paweł Szewczuk, mgr inż. Łukasz Paweł Bolewski, mgr inż. Mateusz Kmieć, mgr inż. Michał Antoszkiewicz oraz mgr inż. Alicja Stanisławska.

Naczelnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie narzędzia otworowego, eliminującego przyczyny niekorzystnych zjawisk w słupie cementowym, co wpłynie na poprawę jakości cementowania otworów oraz przeprowadzenie badań i analiz poświęconych jego optymalizacji. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z NCBiR w ramach programu ‘’Blue Gas”.

Prezes Kazimierz Lewandowski i dr Marek Szkodo poznali się na spotkaniu Koła Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”, do którego obydwaj należą. Tam też zaczęli wymieniać się doświadczeniami i doszli do wniosku, że Cemet, firma z branży przemysłu maszynowego, byłaby bardzo dobrym partnerem dla realizowanego na uczelni projektu PPPI. Prezes Lewandowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (ukończył ówczesny Wydział Budowy Maszyn  PG) – tym chętniej było mu podjąć decyzję o współpracy ze ”swoją” uczelnią. Jest to pierwszy projekt badawczy jego firmy realizowany wspólnie z uczelnią wyższą.

Aktualnie w projekcie PPPI trwa faza analiz wytrzymałościowych koncepcji narzędzia otworowego oraz badanie wypierania płuczki wiertniczej z przestrzeni pierścieniowej. Na tym etapie prac część zespołu pracuje nad stanowiskiem przeznaczonym do badania negatywnych zjawisk powodujących słabe zacementowanie otworów. Będzie to drugie na świecie tego typu stanowisko badawcze – pierwsze z nich powstało w Australii w roku 2013. Na grudzień
2014 r. zaplanowany jest przełomowy etap projektu, czyli konstrukcja prototypu narzędzia do wykonywania prac na odwiertach. Przed budową prototypu zespół skonsultuje się z innym wynalazcą z PG – dr Pawłem Śliwińskim, twórcą satelitowego agregatu pompowego.
Dr Śliwiński pomaga w tym projekcie w doborze pompy o wystarczającej mocy do narzędzia otworowego. Na stanowisku badawczym odwzorowane zostaną realne warunki i parametry, panujące przy odwiertach. Narzędzie więc musi być tak skonstruowane, by osiągało odpowiednią wydajność.

Zwieńczeniem całego projektu będzie ostatnia jego faza, w której prace mają zostać wykonane na odwiercie jednego z liderów polskiej branży naftowej. Przedstawiciele projektu z obydwu stron prowadzą już rozmowy biznesowe, aby ustalić ostateczne warunki takich prac.

 

Rys. 1. rzut izometryczny geometrii modelu narzędzia