Kolejne miasta stają się bardziej dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami

Kartuzy dołączyły do grupy miast, które deklarują się tworzyć rozwiązania architektoniczne dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym tych ze szczególnymi potrzebami tj. niepełnosprawnych, osób starszych, rodziców z dziećmi w wózkach, czy kobiet ciężarnych. Gmina zawarła umowę licencyjną z Politechniką Gdańską na wdrożenie Standardów Dostępności. 

- Gmina Kartuzy chce być jeszcze bardziej dostępna i szerzej otwarta na wszystkich mieszkańców oraz swoich gości. Ważne jest zwłaszcza to, aby będące wśród nas osoby ze szczególnymi potrzebami mogły samodzielnie i niezależnie funkcjonować w lokalnej społeczności, by miały możliwość korzystania z powszechnych usług na równych zasadach. Dla osiągnięcia tych celów pomocne są właśnie takie narzędzia jak Standardy Dostępności – komentuje Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz.
- Podpisana dzisiaj umowa pozwoli nam wdrożyć do praktyki inwestycyjnej w Gminie Kartuzy ujednolicone rozwiązania oparte na zasadach uniwersalnego projektowania. Wierzę, że ten krok będzie postępem w procesie tworzenia jeszcze bardziej przyjaznej gminy – dodaje.

Nad przygotowaniem i negocjacją warunków umowy pracowali: mgr Mateusz Puchalski z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, radca prawny Joanna Ratasiewicz z Biura Obsługi Prawnej Własności Intelektualnej i Projektów PG oraz rzecznik patentowy dr Justyna Pawłowska z Zespołu Rzeczników Patentowych PG.

Politechnikę Gdańską podczas podpisania umowy reprezentował prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, natomiast gminę Kartuzy Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz.

Na czym polegają Standardy Dostępności

Standardy Dostępności jest to zbiór wytycznych do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, których twórcą jest dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. uczelni z Wydziału Architektury, Pełnomocnik Rektora PG ds. dostępności oraz członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozwiązania zawarte w Standardach Dostępności zapewniają osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość realizacji swoich praw i aktywności w lokalnej społeczności. Będą one mogły swobodnie i w sposób samodzielny korzystać z miejsc publicznych takich, jak: ciągi piesze, parki, przystanki, skwer, ulica czy bulwar. Rozwiązania zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego pozwalają na większą integrację wszystkich mieszkańców i tworzenie miast, w których jakość życia będzie wzrastać. 

W styczniu 2021 roku Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako pierwsza metropolia w Polsce, wprowadził zakrojone na szeroką skalę rozwiązania systemowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Zostały one ujęte w dokumencie: Standardy Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Dokument powstał przy współpracy ponad 80 ekspertów, m.in. przedstawicieli samorządów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, reprezentantów służby zdrowia, placówek edukacyjnych i terapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jednym z jego współautorów jest profesor Wysocki.

W wypracowanym dokumencie zostały zawarte konkretne wytyczne dla włodarzy 59 samorządów z Obszaru Metropolitalnego, odnośnie tego jak wprowadzać w metropolitalnych miastach, gminach i powiatach działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Na bazie powstałych wytycznych inwestycje budowlane na obszarze metropolitalnym będą regularnie monitorowane pod kątem stosowania rozwiązań na rzecz dostępności. Wdrażanie Standardów Dostępności znacząco wspomaga ten proces – tłumaczy profesor Marek Wysocki.

Centrum Projektowania Uniwersalnego

W tym roku mija 6 lat od powołania na Politechnice Gdańskiej pierwszego w Polsce Centrum Projektowania Uniwersalnego, na czele którego stoi profesor Wysocki. W kompetencjach CPU oprócz cyklicznego aktualizowania Standardów Dostępności oraz konsultacji aktów prawnych, leży również wykonywanie usług takich jak: audytowanie przestrzeni, ekspertyzy i audyty dostępności projektów, czy w miarę potrzeby przeprowadzanie szkoleń z zakresu wdrażania Standardów Dostępności.

Gminy zgłaszają się do nas z zapotrzebowaniem na powstanie nowych kart Standardów Dostępności m. in. dedykowanych imprezom masowym. To bardzo dobra tendencja, że pojawia się potrzeba samorządów względem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich aspektach życia społecznego. Projektowanie uniwersalne to projektowanie dla nas samych, warto o tym pamiętać– podkreśla profesor Wysocki.

Jak dotąd umowy licencyjne na Standardy Dostępności zawarły z Politechniką Gdańską następujące miasta: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Starogard Gdański, Konin, Poznań oraz Środa Wielkopolska.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem, którego Profesor Wysocki udzielił dla Radia Gdańsk w audycji "Więcej serca i mniej barier" - podcast jest dostępny do odsłuchania tutaj.

Galeria zdjęć