I Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

W dniach 20 – 22 kwietnia odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii – PACTT, czyli wydarzenie poświęcone wymianie doświadczeń i wiedzy na temat procesów komercjalizacji wyników badań w polskich uczelniach. Wspólna inicjatywa 30 polskich centrów transferu technologii zaowocowała:

  • wytyczeniem misji PACTT i określeniem najważniejszych zadań na najbliższe 2 lata;
  • powołaniem Rady Koordynacyjnej PACTT, która stanie się „głosem” środowiska rekomendującym rozwiązania formalno – prawne oraz kolegium doradczym, aktywnie wspierającym wspólne projekty i inicjatywy.

Idea powołania PACTT została zainicjowana już w 2015 roku przez sześć uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Politechnikę Gdańską, Politechnikę Śląską i Politechnikę Wrocławską. PACTT zakłada utworzenie sieci współpracy między jednostkami akademickimi zajmującymi się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich, wymianę wiedzy, doświadczeń, standardów i dobrych praktyk, współpracę w ramach komercjalizacji wyników badań  oraz wspólną reprezentację członków porozumienia przed instytucjami działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.

Prezentowane w ramach programu konferencji wystąpienia odnosiły się do najistotniejszych i często najbardziej problematycznych dla polskich CTT aspektów formalno–prawnych komercjalizacji. Gośćmi konferencji byli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński oraz  Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk.

Wiele uwagi poświęcono również modelom funkcjonowania uczelnianych centrów transferu technologii oraz dobrym praktykom związanych z działalnością podobnych jednostek działających przy najlepszych uczelniach świata. Ważnym punktem programu była wymiana doświadczeń dotyczących współpracy uczelni i jednostek badawczych z otoczeniem gospodarczym typu „case study”.  

Więcej o PACTT na stronie http://www.pactt.pl/