Ekosystem innowacji PG

Jednym z priorytetów Politechniki Gdańskiej jest komercjalizacja wyników badań prowadzonych przez pracowników naukowych. Do realizacji tego procesu powołano Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (CTWT) oraz spółkę celową Excento Sp. z o.o., w której uczelnia ma 100% udziałów. 17 lutego br. odbyło się oficjalne podsumowanie działalności obu jednostek w latach 2013-2015.

 

Podczas spotkania Damian Kuźniewski (Dyrektor CTWT, Vice-Prezes Excento) oraz Krzysztof Malicki (Pełnomocnik Rektora ds. komercjalizacji, Prezes Excento) przedstawili osiągnięcia uczelni w obszarze komercjalizacji na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Na prezentację zaproszono władze uczelni oraz wszystkich wydziałów, a także aktywnie współpracujących z przemysłem pracowników naukowych. Celem spotkania było zapoznanie z wypracowanymi do tej pory mechanizmami, które zaowocowały wdrożeniami w działalności gospodarczej nie tylko współpracujących z uczelnią przedsiębiorstw, ale również założonych poprzez Excento firm odpryskowych. Organizatorzy podkreślali ogromne znaczenie kooperacji, zarówno na poziomie ludzkim, jak i formalnym, bez której osiągnięcia te nie byłyby możliwe.

– CTWT pozyskało ponad 2 mln zł z funduszy europejskich i krajowych, m.in. na inkubację projektów wynalazczych – powiedział Damian Kuźniewski. – Dzięki temu, że w ramach działalności CTWT przygotowaliśmy wyniki prac B+R do wdrożenia, Excento mogło w oparciu o nie założyć pięć spółek typu spin-off. Traktujemy obie jednostki jako narzędzia, które umożliwiają zastosowanie odpowiedniej dla wynalazku drogi wprowadzenia go na rynek. Komercjalizacja poprzez dwie różne struktury daje więcej możliwości formalnych oraz pozwala na większą elastyczność w działaniu.

W latach 2013-2015 CTWT osiągnęło 1,18 mln złotych przychodu z tytułu udostępniania praw do wyników B+R. W tym samym czasie Excento osiągnęło przychód na poziomie 7 mln zł i wygenerowało zysk rzędu 500 tys. zł. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, CTWT i Excento planują w 2016 roku rozszerzenie współpracy z kadrą naukową PG. Będą skupiać się na identyfikacji zespołów naukowych, które – dzięki wsparciu specjalistów w dziedzinie transferu technologii – stworzą innowacyjne rozwiązania będące odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby rynkowe.

– Chcemy, by wszyscy naukowcy pracujący na naszej uczelni znali możliwości oraz tryby komercjalizacji oferowane przez Politechnikę Gdańską – mówi Krzysztof Malicki. – Ważne jest, aby zaznajamiać naukowców ze sposobami finansowania badań naukowych oraz modelami współpracy, które są dla nich korzystne. Realizacja zleceń za pośrednictwem Excento nie wymaga stosowania zasad zamówień publicznych przy wyborze podwykonawców. Jest też zaliczana do dorobku jednostki naukowej w ocenie parametrycznej w takim samym stopniu jak w przypadku realizacji tych prac poprzez uczelnię: 1 punkt za każde 50 tys. zł przychodu. Dotyczy to komercjalizacji i wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Wyjątek stanowią ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania artystyczne.

Osoby zainteresowane współpracą z CTWT oraz Excento proszone są o kontakt na adresy e-mail: ctwt@pg.gda.pl oraz biuro@excento.pl.