Aktualizacja Regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej

Uchwałą Senatu PG z dn. 19 maja 2021 r. został zaktualizowany Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.

Pierwotny regulamin został sformułowany w 2007 roku i od tamtej pory siedmiokrotnie wprowadzano do niego zmiany. Tegoroczna aktualizacja dostosowuje zapisy Regulaminu do bieżącego stanu prawnego, jak również wprowadza do niego nowe definicje i precyzuje procesy realizowane na Uczelni.

W pracę nad przygotowaniem zapisów aktualizacji Regulaminu zaangażowani byli następujący pracownicy Uczelni: radca prawny Joanna Ratasiewicz, rzecznik patentowy dr Justyna Pawłowska, Agnieszka Krawczyk-Kłos kierownik Zespołu Brokerów Innowacji z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii oraz Damian Kuźniewski Dyrektor CTWT.

W najnowszej wersji Regulaminu wprowadzono definicje pojęć „wyniki pracy intelektualnej”, „know-how” oraz „inne wyniki” w odniesieniu do rozwiązań, które mogą być chronione na podstawie prawa własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych. W odniesieniu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doprecyzowana została także definicja „komercjalizacji pośredniej”.

Wprowadzono formalny obowiązek wykorzystania systemu MojaPG do procesu zgłaszania wynalazków oraz doprecyzowano zakres samego zgłoszenia.